ภาษา

สินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ปลอดภาระ และต้องการเงินลงทุนระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยต่ำ ขั้นตอนง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องโอนทะเบียน ไม่ต้องจอดรถ รับเงินรวดเร็วภายใน 3 วันทำการ

คุณมีข้อผิดพลาดบางจุด กรุณาตรวจสอบด้านล่าง
การตรวจสอบข้อมูลของคุณสำเร็จ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โปรโมชั่นใหม่ สินเชื่อสำหรับคนมีรถ ทิสโก้ ออโต้แคช

  ฟรี บริการเซ็นสัญญาและตรวจสอบรถในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

  วงเงินกู้ 100%  ของราคาประเมินรถยนต์ธนาคาร

  ดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง 0.55 % ต่อเดือน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สินเชื่อสำหรับคนมีรถ ทิสโก้ ออโต้แคช

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ คือบริการสินเชื่อสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ปลอดภาระ และต้องการเงินลงทุนระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยต่ำ ไม่ต้องโอนทะเบียน

รับเงินภายใน 1 วัน (หลังผ่านการอนุมัติ) 

  ระยะ เวลา กรณีของการเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12 - 48 เดือน แต่ในกรณีของการเช่าแบบลีสซิ่ง ผู้เช่าจะสามารถ

   เลือกระยะเวลาการเช่าได้ตั้งแต่ 36 ถึง 48 เดือน 

  การ โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้เช่าซื้อหรือผู้เช่า ในกรณีของการเช่าซื้อ กฎหมายระบุไว้ว่ากรรมสิทธิ์จะโอนเป็นของผู้เช่าซื้อทันที เมื่อผู้เช่าซื้อชำระค่าเช่าซื้อครบถ้วน

   ส่วนในกรณีของการเช่าแบบลีสซิ่งเมื่อการเช่าจบสิ้นแล้ว ผู้เช่ามีสิทธิที่จะเลือกซื้อทรัพย์สินที่ตนเองเช่า โดยสามารถซื้อได้ จากผู้ให้เช่าในราคาที่ตกลงกันไว้

   ตั้งแต่วันทำสัญญาเช่าเมื่อผู้เช่าได้ชำระเงินค่าซื้อซากแล้ว กรรมสิทธิ์จะโอนเป็นของผู้เช่าทันที 

  การ บันทึกบัญชีค่างวดจ่ายรายเดือน ในกรณีของการเช่าซื้อนั้น ค่างวดที่ผู้เช่าซื้อชำระรายเดือน ถือเป็นการชำระราคาของทรัพย์สินที่เช่า ซื้อ ดังนั้นให้บันทึกบัญชี

   เป็นการชำระหนี้เช่าซื้อ ส่วนใน กรณีของการเช่าแบบลีสซิ่งนั้น เงินที่จ่ายรายเดือนถือเป็นเงินชำระค่าเช่าทรัพย์สิน ดังนั้นให้บันทึก บัญชีเป็นค่าใช้จ่าย ค่าเช่าหมายเหตุ: การบันทึกบัญชีค่าเช่านั้นให้บันทึกเต็มตามจำนวนที่ได้จ่ายจริงแต่ค่าเช่าที่จะนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีรายได้นั้น
                       จะบันทึกได้ไม่เกินจำนวน 36,000 บาทต่อเดือน
   ในกรณี ที่เป็นค่าเช่า ที่เกิดจากการเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 ที่นั่งเท่านั้น
                       ส่วนค่าเช่าที่เกิดจากการ เช่าทรัพย์สินประเภทอื่นๆสามารถนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้ในการคำนวณภาษีราย ได้เต็มตามจำนวน

 

  การ บันทึกทรัพย์สินทางบัญชี ในกรณีของการเช่าซื้อ ถือว่าผู้ซื้อได้ซื้อทรัพย์สินนั้น ดังนั้นจึงให้ผู้เช่าซื้อบันทึกทรัพย์สินเป็นของผู้เช่าซื้อ ส่วนกรณีการเช่าแบบลีสซิ่ง

   เนื่องจากผู้เช่าเพียงแต่ทำการเช่าทรัพย์สินโดยทรัพย์สินเป็นของผู้ให้เช่า ดังนั้นผู้ให้เช่าจะเห็นผู้บันทึกบัญชีทรัพย์สินโดยผู้เช่าจะบันทึกเป็น ทรัพย์สินของผู้เช่าได้

   ต่อเมื่อได้ชำระค่าเช่าครบถ้วนและได้ใช้สิทธิที่จะเลือกซื้อทรัพย์สินนั้น เพื่อเป็นของตนแล้วเท่านั้นการบันทึกค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเพื่อให้สอด คล้องกับการบันทึกบัญชี 

   ทรัพย์สินผู้ที่บันทึกบัญชีทรัพย์สิน จะเป็นผู้บันทึกการตัดค่าเสื่อมราคา จากทรัพย์สินที่ตัวเองบันทึก ไว้ในงบดุล

          หมายเหตุ: การ บันทึกการตัดค่าเสื่อมราคานั้น ให้บันทึกเต็มตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงแต่ค่าเสื่อม ราคาที่เกิดจากทรัพย์สิน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่งนั้น
                                    จะนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีรายได้ โดยไม่เกินจำนวน 1,000,000 บาท ภายในระยะเวลา 5 ปี หรือปีละ  200,000 บาทต่อปี ในกรณีที่การตัด
                                    ค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง

 

วงเงินอนุมัติ
วงเงินอนุมัติ 100,000 – 3,000,000 บาท
ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 6 - 60 งวด

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
   ดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อรถยนต์ เริ่มต้น 0.55% ต่อเดือน
   ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกู้ 1.5% ของเงินกู้ (ขั้นต่ำ 1,500 บาท)
หมายเหตุ :
   อัตรา ดอกเบี้ย ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่าย ดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมใหสูงขึ้นธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การชำระเงิน

สามารถเลือกผ่อนชำระได้ หลายช่องทาง 
 

  ชำระที่ ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา

  ชำระโดยจ่ายเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าจำนวน 6 ฉบับขึ้นไป

  ชำระที่เคาน์เตอร์ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.นครหลวงไทย, ธ.กรุงไทย

  ชำระทาง ATM ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย

  ชำระทางอินเตอร์เน็ต ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย

  ชำระทางโทรศัพท์ ธ.กรุงเทพ และ ธ.กรุงศรีอยุธยา

  ชำระ ณ จุดบริการเคาน์เตอร์ เซอร์วิส

 

โปรแกรมคำนวณการผ่อนชำระ สินเชื่อจำนำทะเบียน          
วงเงินสินเชื่อ   บาท
จำนวนงวดที่ต้องการผ่อนชำระ    
ดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน   % ต่อเดือน
     
ดอกเบี้ยทั้งหมดที่ต้องชำระต่อเดือน   บาท
ยอดผ่อนชำระต่อเดือน   บาท

* การคำนวณด้านบนเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ยอดเงินจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามยอด
ชำระและสภาพรถยนต์ ระยะเวลาผ่อนชำระ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่

บุคคลธรรมดา

  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 
  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 
  สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนๆ ล่าสุดของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
 
  สำเนาบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
 
  สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท3)
 
  ทะเบียนรถยนต์
 
  สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท3)
 
นิติบุคคล
 
  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 
  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 
  สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนๆ ล่าสุดของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
 
  สำเนาบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
 
  สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท3)
 
  ทะเบียนรถยนต์
 
  สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท3)
 
  สำเนาหนังสือรับรองบริษัทประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม
 
  รถยนต์เพื่อนัดตรวจสภาพ

สิทธิพิเศษสินเชื่อสำหรับคนมีรถ ทิสโก้ ออโต้แคช

  ไม่ต้องโอนเล่มทะเบียน

  ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% จากค่างวดรายเดือน

  อนุมัติง่าย รับเงินเร็วใน 1 วันทำการ หลังจากได้รับการอนุมัติื

  วงเงินอนุมัติ สูงสุด 3,000,000.- บาท

  อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.55% ต่อเดือน ค่าธรรมเนียมเงินกู้ 1.5% และค่าประกันสินเชื่อ

      - วงเงินกู้ 85% ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

      - วงเงินกู้ 100% ต้องมีผู้ค้ำประกันสำหรับ รถยนต์ยี่ห้อ HONDA ,ISUZU TOYOTA, SUZUKI,BENZ เท่านั้น(โดยผู้กู้ต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาเครดิต ของธนาคารฯ)

  ระยะเวลาผ่อนชำระ 6 - 60 เดือน